Diagram

|english|hungarian|macedonian|romanian|slovak|

Nasledujúci diagram je výborným nástrojom, pomocou ktorého môžeš niekomu vysvetliť evanjelium za 5 minút. Nauč sa ho naspamäť a nacvičuj si jeho používanie. Používa sa už 20 rokov v rôznych krajinách a je osvedčeným nástrojom na osobnú evanjelizáciu. V nasledujúcom videu nájdeš inštrukcie, ako ho nakresliť a čo povedať.

Stiahni PDF verziu tejto evanjelizačnej stratégie: Tvoja osobná služba.

Raz mi niekto nakreslil jeden obrázok, ktorý podľa mňa výborne vystihuje podstatu kresťanstva…

  Čo máš povedať?

 Čo máš nakresliť a napísať?  ……………..………………………..

Na začiatku bol Boh. Do stredu hornej časti papiera napíš „Boh“.
Boh stvoril človeka. Stvoril ho s telom a duchom. Vľavo hore nakresli kruh a napíš „telo“. Dovnútra kruhu nakresli ďalší kruh a napíš „duch“.
Boh ho miloval a mal s ním dokonalý vzťah. Nakresli obojstrannú šípku, ktorá spája Boha a kruhy.
Aj nás Boh miluje a má pre náš život úžasný plán. Biblia hovorí, že „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“ (Jn 3, 16) Ježiš tiež povedal: „Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.“ (Jn 10, 10) Nakresli dlhú šípku zľava doprava, ktorá ilustruje ideálny vzťah, ktorý mal trvať večne.
Prečo teda väčšina ľudí neprežíva tento hojný, naplnený život? Preto, lebo…
všetci hrešíme a naše hriechy nás oddelili od Boha. Krížikom preškrtni obojstrannú šípku na znak toho, že sa tento vzťah narušil. 
Biblia nám hovorí, že „všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu“ (R 3, 23) Nakresli šípku smerujúcu od kruhov dole a napíš „hriech“. 
a že „mzdou hriechu je smrť.“ (R 6, 23) Vľavo dole pod šípkou opäť nakresli dva sústredené kruhy a vyfarbi kruh predstavujúci ľudského ducha. 
Takže teraz sme na novej ceste, oddelení od Boha. Boh je svätý a my ľudia sme hriešni. Oddeľuje nás od neho veľká priepasť. Dole nakresli dlhú šípku smerujúcu zľava doprava.
Tieto šípky znázorňujú, že sa neustále snažíme dosiahnuť Boha a hojný život z našich vlastných síl, napr. dobrými skutkami, našou filozofiou alebo náboženstvom – ale tieto naše snahy nevyhnutne zlyhávajú. Nakresli tri malé šípky vychádzajúce zo spodnej čiary a smerujúce hore.
Je len jediná cesta, ako môže byť náš vzťah s Bohom obnovený a ako by sme mohli opäť prežívať Božiu lásku a plán pre náš život. Touto cestou je Ježiš. Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.“ (Jn 14, 6)
Ako vidíš, „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ (R 5,8). Do stredu obrázka nakresli veľký kríž, ktorý spája hornú a dolnú šípku.
Pamätáš sa? Odmenou za hriech je smrť. Keďže nás však Boh miluje, rozhodol sa, že pošle svojho syna Ježiša, aby zomrel namiesto nás. Ježiš na seba vzal trest za naše hriechy. Do stredu kríža nakresli čierny kruh predstavujúci naše hriechy pribité na kríž.
Ďalší verš hovorí, že: „podľa Písem Kristus zomrel za naše hriechy…, bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený… a že sa zjavil Petrovi a potom Dvanástim. Potom sa zjavil naraz viac ako päťsto ľuďom…“ (1K 15, 3-6). Ježiš za nás zomrel a teraz žije!
Ale ak chceme vstúpiť do vzťahu s Ježišom, nestačí to všetko len vedieť. Musíme ho prijať ako svojho Spasiteľa a Pána. Nad krížom opäť nakresli dva sústredené kruhy. Nevyfarbi ich, aby si ukázal, že Ježiš z človeka sňal všetky hriechy. 
V Biblii sa píše: „Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“ (Jn 1, 12) Budeme s ním mať nový vzťah. Náš duch sa znova narodí (pozri Jn 3, 1-8). Narodíme sa do novej rodiny, do Božej rodiny. Nakresli dvojitú šípku medzi „Bohom“ a týmito novými kruhmi. Napíš slovo „obnovený“ na znak nového vzťahu medzi bohom a človekom. 
Biblia taktiež hovorí, že „ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ (Ef 2, 8-9) Tento dar sa volá milosť, a je ním odpustenie všetkých našich hriechov. Dostaneme ho, keď sa spoľahneme na to, čo pre nás Ježiš vykonal, a nie na svoje vlastné dobré skutky. Takže Boh ti teraz ponúka dar, za ktorý zaplatil veľmi vysokú cenu. Tento dar ti nepatrí, pokiaľ sa nerozhodneš prijať ho. Vyber si: Pohybom naznač, že mu v otvorených dlaniach odovzdávaš dar…, alebo jednoducho nakresli malý darček niekde do stredu papiera.
Ako vidíš, musíš sa rozhodnúť. Ježiš to povedal takto: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu…“ (Zjav 3, 20) Pod spodnou čiarou nakresli rozdelenú šípku smerujúcu rovno aj hore ku krížu. Táto šípka predstavuje dve možnosti: premostenie priepasti medzi Bohom a človekom, alebo pokračujúci život v oddelení od Boha.
Nezávisle od toho, či tento dar prijmeme alebo nie, jedno je isté: jedného dňa všetci zomrieme. Napravo od kríža nakresli zvislú trhanú čiaru zhora nadol. Táto čiara ilustruje smrť tela. Napíš „telesná smrť“.
Ak sme sa rozhodli veriť a spoliehať sa na Ježiša, naše telo síce zomrie, ale náš duch bude naveky žiť s Bohom. Toto nazývame nebom. Vpravo hore nakresli 2 sústredené kruhy a vyfarbi vonkajší kruh na znak toho, že telo zomrelo. Napíš „nebo“.
Ak sa však snažíme žiť dobrý život z vlastných síl a tento Boží dar odmietneme, nielenže je už mŕtva naša duša, ale zomrie aj naše telo. Pamätáš sa? Pred chvíľou sme čítali, že odplatou za hriech je smrť. Keďže sme neumožnili Ježišovi, aby za nás tento trest zaplatil, my sami budeme navždy potrestaní a oddelení od Boha. Toto nazývame peklom. Vpravo dole nakresli 2 sústredené kruhy, vyfarbi vnútorný kruh a potom aj vonkajší. Napíš: „peklo“.
Skúsme si to teda zhrnúť. Prijať Ježiša znamená nespoliehať sa na seba a svoje dobré skutky, ale na Ježiša, ktorý vstúpi do nášho života a odpustí nám všetky hriechy. Nie je to len emocionálna skúsenosť, ale akt viery. Tento človek tu dole (prejdi po spodnej čiare) nemá vo svojom živote Ježiša. Tento človek tu hore (prejdi po hornej čiare) má vo svojom živote Ježiša. Toto je asi najlepší spôsob, ako viem opísať kresťanstvo. Kde sa v tomto obrázku nachádzaš ty? A kde by si sa chcel nachádzať? … Ak chceš prijať Ježiša do svojho života, môžeš mu svoju vieru vyjadriť v modlitbe. Bohu nezáleží na slovách, ktoré zvolíš, ale na tvojej úprimnosti. Môžeš sa modliť napríklad takto: „Pane Ježišu, potrebujem Ťa. Ďakujem, že si zomrel za moje hriechy na kríži. Otváram Ti dvere svojho života a prijímam Ťa za svojho Spasiteľa a Pána. Ďakujem, že si mi odpustil hriechy. Ujmi sa vedenia môjho života a zmeň ma, aby som bol taký, akým ma chceš mať.“ Ak tieto slová vyjadrujú túžbu tvojho srdca, povedz ich Bohu. Ježiš vstúpi do tvojho života a nadviažeš s ním osobný vzťah.
%d bloggers like this: